From CO2 to Electricity: Photosynthesis-Based Functionally Cooperating Mini-Generator

发布者:成梦娇发布时间:2023-02-25浏览次数:62

Dan Wang, Jiamin Wang, Rui Ming, Chongxian Liu, Pan Tian, Mengjiao Cheng, Meng Xiao*, Feng Shi*

Adv. Funct. Mater.(Just accepted.)