A Multi-Engine Marangoni Rotor with Controlled Motion for Mini-generator Application

发布者:成梦娇发布时间:2023-04-25浏览次数:86

Guoxin Lu, Guiqiang Zhu, Benwei Peng, Rongzhuang Zhao, Feng Shi, and Mengjiao Cheng*

ACS Appl. Mater. Interfaces 2023, 15, 23980.