Interfacial Self-transportation via Controlled Wettability Transition for Directed Self-assembly

发布者:成梦娇发布时间:2023-05-08浏览次数:58

Pan Tian, Minghui Tan, Guiqiang Zhu, Dan Wang, Guoxin Lu, Mengjiao Cheng*

Chin. Chem. Lett. 2023, 108538.